Nastavení cookies

Zápisy 2024-2025

Informace k zápisu do MŠ 2024/2025

Zápisy probíhají přes „PORTÁL PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA
https://ms.ostrava.cz/

OSTRAVY" na který se přihlásíte na stránkách

Krok po kroku:

 1. načist stranky: https://ms.ostrava.cz/
 2. kliknout na pole: „ŽADOST A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ“
 3. kliknout na pole: „ŽADOST PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
 4. zvolit městský obvod: „SLEZSKÁ OSTRAVA“
 5. zvolit mateřskou školu: „Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace"
 6. zvolit pracoviště:
  • „POZARNÍ 61/8, 713 00 OSTRAVA“
  • nebo "CHRUSTOVA 1448/11, 713 00 OSTRAVA"
  • nebo "NA LISCINE 689/12A, 711 00 OSTRAVA"
 7. kliknout na: „PRIDAT SKOLU NA SEZNAM"
 8. kliknout na: „PŘEJÍT NA ŽÁDOST“
 9. vyplnit žádost o přijetí dítěte
 10. kliknout na: „PREJIT K REGISTRACI A TISKU“
 11. odkliknout souhlas/nesouhlas
 12. kliknout na: „VYGENEROVAT ŽÁDOST“
 13. kliknout na: „ANO“
 14. stáhnout „POTVRZENÍ LÉKAŘE K PŘIJETÍ DÍTĚTE" - povinná příloha !!!
 15. stáhnout „ŽÁDOST O PŘIJETÍ SPOLU S REGISTRAČNÍM ČÍSLÉM"
 16. VYTISKNOUT A PODEPSAT

!!!!! Registrace v portálu předškolního vzdělávání NENAHRAZUJE podání přihlášky !!!!!

 

Podepsanou přihlášku je nutné podat na MŠ
včetně povinných příloh
dne 6. nebo 7.5.2024 v době od 8-15.00 hodin.

 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2024, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy naleznete ZDE

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

Průběžné podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v aktuálním školním roce.
Dítě lze do MŠ přijmout v průběhu školního roku v případě, že mateřská škola disponuje volnými místy a jsou splněny další podmínky pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Mateřské školy s aktuálně volnou kapacitou jsou v sekci Katalog označeny ikonou .
Aktualizace údajů probíhá celoročně, v případě dotazu můžete kontaktovat zvolenou MŠ.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 • Formulář si předvyplníte na Portále v sekci Žádosti a přijímací řízení, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.

Doklady k zápisu

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Doklad o očkování (příloha) potvrzený lékařem. Součástí tiskopisu je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • Kopie rodného listu dítěte (příloha)
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)
 • Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.

ZÁPIS

Originál žádosti a přílohy je zapotřebí doručit na příslušnou mateřskou školu. Postup podání žádosti doporučujeme telefonicky dohodnout s příslušnou MŠ.
Možnosti doručení žádosti

 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ – po předchozí telefonické domluvě
 • do datové schránky mateřské školy - není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou

Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stav žádosti lze ověřit zde na Portále předškolního vzdělávání SMO.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.