Nastavení cookies

Školné a stravné

Školné

Od září 2020 je výše školného 500,- Kč.

Školné neplatí ,,předškoláci" a děti s odloženou školní docházkou.

MŠ Požární: Plaťte ve třídě Soviček v přízemí.
MŠ Chrustova: Plaťte paní učitelce Vendule Anežkové ze třídy Berušek.
MŠ Liščina: Plaťte paní učitelce Silvii Šeděnkové.

Dodatek ke směrnicím o placení školného: Ředitelství MŠ vydalo dodatek ke směrnicím o placení školného, který bude platný od 1.9.2009. Dle tohoto dodatku budou platit rodiče školné za své dítě i v měsíci, kdy dítě mateřskou školu nenavštíví. Například dítě, které nastoupí v listopadu, zaplatí školné již za září a říjen jelikož bylo přijato od září. Školné je nutné zaplatit vždy na měsíc dopředu, a to do 20. dne v měsíci. (např. na říjen se platí do 20.září) POZOR!!! Od září 2017 neplatí školné i děti, které mají odloženou školní docházku!!!

Informace k platbě školného v době uzavření mateřských škol

Podle ustanovení § 6odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně platí, že pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že přerušení provozu mateřské školy bylo oznámeno až poté, kdy zákonný zástupce uhradil úplatu za předškolní vzdělávání pro daný měsíc v původní (plné) výši, navrhujeme realizovat zápočtem tohoto přeplatku na úhradu úplaty pro některý z příštích měsíců. Výši přeplatků Vám po otevření mateřské školy sdělí odpovědný pracovník.

 

Stravné

Ceny stravného
Mateřská škola

  0-6 let 7 let
přesnídávka 11,- Kč 11,- Kč
oběd 28,- Kč 30,- Kč
svačina 11,- Kč 11,- Kč
celkem 50,- Kč 52,- Kč
 

Strava se dováží ze školní jídelny při ZŠ Chrustová, Ostrava-Heřmanice.

Od 1.1.2013 dochází ke změně přihlašování a odhlašování dětí ze stravného.

Informace ke stažení zde.

Odhlášování dětí již není možné v mateřské škole. Jelikož denně přichází ze školní jídelny seznam dětí přihlášených ke stravě, dítě, které nebude přihlášeno ke stravování, nemůže byt tento den v MŠ. Hlídejte si proto přihlašování a odhlašování vašich dětí.

V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte je nutné odhlásit jej internetem na stránkách www.strava.cz a mobilním telefonem na tel.: +420 737 206 697.

Nestihnete-li včas odhlásit dítě z MŠ, mužete si přijít pro oběd nejpozději do 11:00 hodin.

Bližší informace Vám podá vedoucí jídelny paní Lenka Havlasová na tel.: +420 596 240 220.

Jelikož se jedná o obědy dotované, mohou si rodiče vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti dítěte ve školce. Potom jsou povinni si stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce jim bude účtováno plné stravné.