Nastavení cookies

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

1. Název

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 61/8, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zastupitelstvo Městského obvodu Slezská Ostrava vydálo usnesení č. 13/20 ze dne 24.10.2002, podle § 84, odst.2, pís. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rzpočtů, v platném znění, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění - Zřizovací listinu příspěvkové organizace Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Slezská Ostrava - Mateřská škola Ostrava Heřmanice, Požární 61/8.

3. Organizační struktura

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 61/8, příspěvková organizace

Sloučení mateřských škol

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodlo v usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava konaného dne 17.2.2011 o sloučení Mateřské školy, Ostrava Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace s Mateřskou školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvkovou organizací, v Mateřskou školu Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvkovou organizaci, IČ 70995281, s účinností od 1. 3. 2011.

Odloučené pracoviště

Mateřská škola Chrustova 11/1448, Ostrava - Slezská Ostrava

Odloučené pracoviště

Mateřská škola Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov

4. Kontaktní spojení

A) Zaměstnanci určení ředitkou školy k poskytování informací a k přijímání písemných, telefonický a ústních žádostí o informace

Bc. Lenka Anežková - ředitelka školy
Bc. Silvie Šeděnková – zástupkyně ředitele

B) Telefonická a e-mailová spojení na všechna pracoviště

Mateřská škola Požární
Mobilní telefon: +420 603 427 328
E-mail: ms-pozarni@seznam.cz

Mateřská škola Chrustova
Mobilní telefon: +420 725 480 225
E-mail: ms-chrustova@seznam.cz

Mateřská škola Na Liščině
Mobilní telefon: +420 725 097 444
E-mail: msnaliscine@seznam.cz

Ředitel školy Bc. Lenka Anežková
Mobilní telefon: +420 725 088 599
E-mail: ms-pozarni@seznam.cz

Zástupce ředitele Bc. Silvie Šeděnková
Mobilní telefon: +420 725 420 888
E-mail: msnaliscine@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny
Pevná linka: tel.č.: +420 596 240 220
E-mail: kuchyn.chrustova@gmail.com

C) Adresy na všechna pracoviště

Mateřská škola Požární
Adresa: Požární 61/8, Ostrava Heřmanice, 713 00

Mateřská škola Chrustova
Adresa: Chrustova 11/1448, Ostrava - Slezská Ostrava, 713 00

Mateřská škola Na Liščině
Adresa: Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov, 711 00

Školní jídelna
Adresa: Chrustova 1418/24, Ostrava - Slezská Ostrava, 713 00

D) Úřední hodiny

Mateřská škola Požární
PO-PÁ 6.00-16.00 hodin.

Mateřská škola Chrustova
PO-PÁ 6.00-16.00 hodin.

Mateřská škola Na Liščině
PO-PÁ 6.00-16.00 hodin.

E) Webové stránky

www.mspozarni.cz

F) E-podatelna

E-podatelna: ms-pozarni@seznam.cz
ID datové schránky: bvqkwe4

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1652019369/0800

6. IČ

70995281

7. DIČ

CZ70995281

8. Dokumenty

A) Školní vzdělávací program

K nahlédnutí v šatnách mateřských škol.

B) Třídní vzdělávací plán

C) Týdenní plán

K nahlédnutí u každé třídy.

9. Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 ke stažení ZDE.

 

10. Žádosti o informace

A) Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.

Náležitosti žádosti

 • komu je podání určeno
 • kdo je činí (nelze žádost podat anonymně)

Žádost je vyřízena pokud žadateli

 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí)
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení

B) Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou

 • vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, kde byla žádost podána
 • vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací
 • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti

C) Omezení a neposkytnutí informace

Škola může omezit poskytnutí informace

 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy

Škola informaci neposkytne pokud

 • byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí
 • zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období
 • poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem
 • informace se týká probíhajícího trestního řízení

D) Odvolání

 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitelka školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení dovolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

11. Formuláře

A) Žádost o přijetí

C) Evidenční list

Všechny tyto fotmuláře jsou k vyzvednutí osobně v MŠ od 6.00 do 16.00 hodin.

12. Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.