Třída berušekTřída sluníčekZpět na hlavní stránkuZápisHistorieAktuálněTřídyPředškoláciSponzořiVideo galerieGalerie fotografiíKontaktyAkce v roceMateřská školka Požární v oblasti Moravská Ostrava.

Žádosti o informace:


Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

1. Název:
Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 61/8, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Zastupitelstvo Městského obvodu Slezská Ostrava vydálo usnesení č. 13/20 ze dne 24.10.2002, podle § 84, odst. 2, pís. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rzpočtů, v platném znění, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění - Zřizovací listinu příspěvkové organizace Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Slezská Ostrava - Mateřská škola Ostrava Heřmanice, Požární 61/8.

3. Organizační struktura:
Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 61/8, příspěvková organizace

Sloučení mateřských škol
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodlo v usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava konaného dne 17.2.2011 o sloučení Mateřské školy, Ostrava Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace s Mateřskou školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvkovou organizací, v Mateřskou školu Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvkovou organizaci, IČ 70995281, s účinností od 1. 3. 2011.

Odloučené pracoviště:
Mateřská škola Chrustova 11/1448, Ostrava - Slezská Ostrava

Odloučené pracoviště:
Mateřská škola Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov


4. Kontaktní spojení:
A) Zaměstnanci určení ředitkou školy k poskytování informací a k přijímání písemných, telefonický a ústních žádostí o informace
Bc. Lenka Anežková - ředitelka školy
Bc. Silvie Šeděnková – zástupkyně ředitele
Luboš Šmíra - administrativní provoz školy
p. Detková - vedoucí školní jídelny ze ZŠ Chrustova

B) Telefonická a e-mailová spojení na všechna pracoviště
Mateřská škola Požární
Pevná linka: tel.č.: 552 308 605
Mobilní telefon: 725 030 860
E-mail: ms-pozarniseznam.cz
Mateřská škola Chrustova
Pevná linka: tel.č.: 552 308 615
Mobilní telefon: 725 480 225
E-mail: ms-chrustovaseznam.cz
Mateřská škola Na Liščině
Pevná linka: tel.č.: 552 308 625
Mobilní telefon: 725 097 444
E-mail: msnaliscineseznam.cz
Ředitel školy Bc. Lenka Anežková
Pevná linka: tel.č.: 552 308 605
Mobilní telefon: 725 088 599
E-mail: ms-pozarniseznam.cz
Zástupce ředitele Bc. Silvie Šeděnková
Pevná linka: tel.č.: 552 308 615
Mobilní telefon: 725 420 888
E-mail: ms-chrustovaseznam.cz
Adminisrativní pracovník Luboš Šmíra
Pevná linka: tel.č.: 552 308 605
Mobilní telefon: 739 438 934
E-mail: ms-pozarniseznam.cz
Vedoucí školní jídelny paní Dedková
Pevná linka: tel.č.: 596 240 220
E-mail: kuchyn.chrustovagmail.com

C) Adresy na všechna pracoviště
Mateřská škola Požární
Adresa: Požární 61/8, Ostrava Heřmanice, 713 00
Mateřská škola Chrustova
Adresa: Chrustova 11/1448, Ostrava - Slezská Ostrava, 713 00
Mateřská škola Na Liščině
Adresa: Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov, 711 00
Školní jídelna
Adresa: Chrustova 1418/24, Ostrava - Slezská Ostrava, 713 00

D) Úřední hodiny
Mateřská škola Požární
PO-PÁ 6.00-16.00 hodin.
Mateřská škola Chrustova
PO-PÁ 6.00-16.00 hodin.
Mateřská škola Na Liščině
PO-PÁ 6.00-16.00 hodin.

E) Webové stránky
www.mspozarni.cz

F) E-podatelna
E-podatelna: ms-pozarniseznam.cz
ID datové schránky: bvqkwe4

5. Bankovní spojení:
Česká spořitelna
1652019369/0800

6. IČO:
70995281

7. DIČ:
CZ70995281

8. Dokumenty:
A) Školní vzdělávací program
K nahlédnutí v šatnách mateřských škol nebo ZDE ke stažení.
B) Třídní vzdělávací plán
C) Týdenní plán
K nahlédnutí u každé třídy.

9. Rozpočet:
Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 ke stažení ZDE.

2016 - Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 18.12.2016 rozhodlo pod číslem usnesení 0152/ZMOb-Sle/1418/8 tanovit jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele na rok 2016. Usnesení naleznete ZDE

10. Žádosti o informace

A) Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.

Náležitosti žádosti:
- komu je podání určeno.
- kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).

Žádost je vyřízena pokud žadateli:
- byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí).
- byla poskytnuta informace formou písemného sdělení.

B) Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace
Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
- vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, kde byla žádost podána.
- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací.
- konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

C) Omezení a neposkytnutí informace
Škola může omezit poskytnutí informace:
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy.
- jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.

Škola informaci neposkytne pokud:
- byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí.
- zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období.
- poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.
- informace se týká probíhajícího trestního řízení.

D) Odvolání
Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
O odvoláních rozhoduje ředitelka školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení dovolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

11. Formuláře

A) Žádost o přijetí
C) Evidenční list
Všechny tyto fotmuláře jsou k vyzvednutí osobně v MŠ od 6.00 do 16.00 hodin.

12. Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací
Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.Zpět nahoru stránky.